کد: 4402

1500 متر مساحت زمین مناسب جهت پمپ بنزین پمپ گاز و معاینه فنی سند مالکیت تک برگ
قیمت: 7,500,000,000 تومان

کد: 3694

700 متر زمین انشعابات در موقعیت ملک دارای قولنامه از سند مادر
قیمت: 490,000,000 تومان

کد: 3353

750 متر زمین چهاردیواری شده امکانات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک دارای سند مشاع
قیمت: 1,500,000,000 تومان

کد: 1504 فروخته شد

1000 متر زمین میخ کوبی شده دارای نامه از جهاد کشاورزی سند تک برگ

کد: 2872 فروخته شد

2350 متر زمین با کاربری زراعی دارای قولنامه از سند مادر
قیمت: 423,000,000 تومان

کد: 2736

دو قواره زمین 300 و 600 متری دیوار کشی شده قواره زمین دوبر انشعابات آب ، برق و گاز مصرفی نامه جهاد کشاورزی دارای قولنامه از سند مادر

کد: 793

7500 متر زمین چهاردیواری 30 متر بنا انشعاب آب و برق دارای سند مالکیت تک برگ

کد: 2515 فروخته شد

505 متر زمین چهاردیواری قواره زمین دوبر انشعابات آب ، برق ، گاز و تلفن در موقعیت ملک دارای قولنامه از سند مادر قابلیت معاوضه با آپارتمان و ماشین را هم دارد
قیمت: 650,000,000 تومان

کد: 1985 فروخته شد

1000 متر زمین با مجوز پمپ گاز و پمپ بنزین نامه جهاد کشاورزی
قیمت: 1,500,000,000 تومان

کد: 1470 فروخته شد

875 متر زمین ، سند شش دانگ
قیمت: 100,000,000 تومان

کد: 1601 فروخته شد

1500 متر زمین در ابعاد 25 ^ 60 سند شش دانگ شاهنشاهی
قیمت: 550,000,000 تومان

کد: 1486 فروخته شد

قطعات 1215 و 1850 متری چهار دیواری دارای 2 جلد سند شش دانگ منگوله دار 95 متر بر انشعابات در موقعیت ملک 30 متر سرایداری
قیمت: 972,000,000 تومان

کد: 929 فروخته شد

1600 متر زمین بایر دوکله 22 * 70 چهاردیواری ، برق سه فاز مشترک با کنتور آب لوله کشی مشترک گاز 200 متر فاصله دارد قولنامه 1357 از محمد حجازی
قیمت: 480,000,000 تومان

صفحه 1 از 1