1500 متر مساحت زمین مناسب جهت پمپ بنزین پمپ گاز و معاینه فنی سند مالکیت تک برگ
قیمت: 7,500,000,000 تومان

 • شهریار ، کردامیر
 • کد: 4402 120

700 متر زمین انشعابات در موقعیت ملک دارای قولنامه از سند مادر
تماس قیمت: 490,000,000 تومان

 • شهریار ، بلوار امام حسین
 • کد: 3694 220

750 متر زمین چهاردیواری شده امکانات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک دارای سند مشاع
تماس قیمت: 1,500,000,000 تومان

 • شهریار ، بلوار امام حسین
 • کد: 3353 256

1000 متر زمین میخ کوبی شده دارای نامه از جهاد کشاورزی سند تک برگ
تماس

 • شهریار ، بلوارامام حسین
 • کد: 1504 678
فروخته شد

2350 متر زمین با کاربری زراعی دارای قولنامه از سند مادر
تماس قیمت: 423,000,000 تومان

 • شهریار ، بلوار امام حسین
 • کد: 2872 355

دو قواره زمین 300 و 600 متری دیوار کشی شده قواره زمین دوبر انشعابات آب ، برق و گاز مصرفی نامه جهاد کشاورزی دارای قولنامه از سند مادر
تماس

 • شهریار ، بلوار امام حسین
 • کد: 2736 420

7500 متر زمین چهاردیواری 30 متر بنا انشعاب آب و برق دارای سند مالکیت تک برگ

 • شهریار ، شهریار
 • کد: 793 837
فروخته شد

505 متر زمین چهاردیواری قواره زمین دوبر انشعابات آب ، برق ، گاز و تلفن در موقعیت ملک دارای قولنامه از سند مادر قابلیت معاوضه با آپارتمان و ماشین را هم دارد
تماس قیمت: 650,000,000 تومان

 • شهریار ، بلوار امام حسین
 • کد: 2515 373
فروخته شد

1000 متر زمین با مجوز پمپ گاز و پمپ بنزین نامه جهاد کشاورزی
تماس قیمت: 1,500,000,000 تومان

 • شهریار ، بلوار امام حسین
 • کد: 1985 480
فروخته شد

875 متر زمین ، سند شش دانگ
تماس قیمت: 100,000,000 تومان

 • شهریار ، بلوار امام حسین
 • کد: 1470 738
فروخته شد

1500 متر زمین در ابعاد 25 ^ 60 سند شش دانگ شاهنشاهی
تماس قیمت: 550,000,000 تومان

 • شهریار ، بلوار امام حسین
 • کد: 1601 656
فروخته شد

قطعات 1215 و 1850 متری چهار دیواری دارای 2 جلد سند شش دانگ منگوله دار 95 متر بر انشعابات در موقعیت ملک 30 متر سرایداری
تماس قیمت: 972,000,000 تومان

 • شهریار ، بلوارامام حسین
 • کد: 1486 646
فروخته شد

1600 متر زمین بایر دوکله 22 * 70 چهاردیواری ، برق سه فاز مشترک با کنتور آب لوله کشی مشترک گاز 200 متر فاصله دارد قولنامه 1357 از محمد حجازی
قیمت: 480,000,000 تومان

 • شهریار ، بلوارامام حسین
 • کد: 929 615
صفحه 1 از 1