کد: 1821 فروخته شد

500 متر زمین دو بر کلنگی کاربری خدماتی سند مالکیت دفترچه ای
قیمت: 42,000,000,000 تومان

کد: 4580 فروخته شد

200 متر خانه کلنگی 50 متر بنا 22 متر مغازه مناسب ساخت و ساز سند ششدانگ
قیمت: 4,000,000,000 تومان

صفحه 1 از 1