کد: 4335

600 متر زمین 400 مترسالن به ارتفاع 3/2 متر انشعابات آب شهری ، برق سه فاز 25 آمپر و گاز کشاورزی 20 متراتاق اداری و آشپزخانه 12 متر اتاق کارگری
ودیعه: 70,000,000 - اجاره: 7,000,000 تومان

صفحه 1 از 1