کد آگهی: 872
تاریخ ثبت: 1396/07/06
قیمت:
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: زمین زراعی
نوع سند:
مساحت: 6500
زیربنا:
نام مالک:
موبایل: 09333444046
تلفن ثابت:

6500 متر زمین کشاورزی